lundi 10 octobre 2011

Ordningen här (för den som vill)

Jag ger en vecka, d v s jag skrifver ett thema i en af konsterna, den som dagen anger:

a-grammatik b-dialektik/logik c-rhetorik
d-arithmetik e-geometrie f-musik g-astronomie


Om jag ger themat t ex idag, är det en c-dag och themat angår rhetorik. Nästa c-dag vill jag ha svar, dagen derpå är då en d-dag och themat angående arithmetik. O s v.

Jag hoppas dermed gifva anledning till essai-samlingar i hvart meddelande, deremot icke skrifva sjelf här (jag skrifver på andra bloggar).

I så fall vore det slöserie att bara ha dem på internet, enhvar som deltar anses dermed också ha gifvit tillstånd till enhvar bloggläsare som vill - inclusive skribenterna sjelfva - att ompublicera i form af böcker, oafsedt de tryckas af amateurer eller förlag. Jag anser att skribenterna då borde kunna få frivilliga royalties. De som af boksälgande läsare bli sålda på papper borde då bilda en förening uppe i Sverige eller Finland, och pengar skänkas till dess conto och fördelas mellan skribenterna. Sjelf har jag, helt individuelt, gjort ett liknande erbjudande och pengar skulle af mina tryckare och sälgare skänkas till mitt conto, dock är detta er blogg, intet min och derföre vore mitt conto olämpligt här.

Att gå från blogg till bok är intet svårt ens för en amateur. Copieringsapparater är dagens samhälle väl försedt med.
1) Copiera ett antal bloggmeddelanden från sina url på internet till ett word-document eller en anteckningsbok på datorn.
2) Skrif ut documentet som dessa copior bilda, har word ej används, numrera sidorna manuelt.
3) Arrangera sidorna i groupper om 8.
4) Arrangera hvarje groupe i sidpar, hvilka liksom uppslagen ha jemna sidor till venster och ojemna till höger, ett af sidparen, det med de mellersta sidorna blir också ett uppslag som sådant:

8-116-924-1732-25...
2-710-1518-2326-31...
6-314-1122-1930-27...
4-512-1320-2128-29...
forts. nästa
spalt
forts. nästa
spalt
forts. nästa
spalt
forts. nästa
spalt
 

5) Gör deraf double-sidiga copior, med 2 i rygg med 1, 7 i rygg med 8 o s v. i samma antal exemplar som önskas exemplar af boken.
6) Vik ihop två blad till en fascikel i hvarje exemplar.
7) Bind ihop fasciklarne, hemma eller hos bokbindare.

OBS: undvik denna teknik om bloggen i fråga hvarken är din egen eller uttryckligen uppmanar till detta. Än en gång, hvarje svar till denna blogg anses som uppmaning till sådan verksamhet med inlemnade bloggmeddelanden!

Nå, nu blir det strax första utmaningen. Notera att alla och enhvar som länka till uppsatssvar dermed anses ha gått med på att dessa uppsatser, inclusive comentarer på dem, hanteras som publicerade och att internetpubliceringen anses primär, bokpubliceringen secundär, härledd. Att stafva som i Dahlins ordbok är inget kraf./HGL

1 commentaire:

  1. Jag har en egen blogg*, der jag likaledes hoppas på tryck och försälgning af mina texter, dansk-svensk, förutom de på andra språk. Der har jag lenkat till egna villkor för tryckande, parallela till ofvanstående utom att de gälla bloggar helt mina egna, och att jag då finge frivilliga royalties på mitt conto - som jag derföre ej visar här. Här är helt gästscribenternas blogg, jag ger bara utmaningar.

    *På svenska (og på dansk) på Antimodernism och sednare.

    RépondreSupprimer