dimanche 13 novembre 2011

OK, b-dag, lördag

Dialectik.

Kan man med god logik påstå att tanke uttryckt på eller hemtad från internet är mindre intelligent än samma tankar i en bok?

Kan man med god logik påstå att tanke uttryckt på eller hemtad från internet är mindre intelligent än de tankar man intet hittar i de böcker man hittar i bokhandeln?

vendredi 4 novembre 2011

En dag sen (ursäkta igen!)

Då hoppa vi öfver musik för denna gång, det blir direct g-dag, d v s astronomie.
 
Thema: hvad anser du bäst bevisadt i dagens cosmologie?
 
Contrapunct: är det ngt som du anser helt obevisadt i den?
 
HGL

mercredi 26 octobre 2011

Ursäkta, förlåt, förlåt ...

Jag är nra timmar sen.

Här är utmaningen, först, e-dag 26 october till e-dag 33 october 2 november, detta år onsdagar:

Hvilken del af eller tillämpning af geometrien har du oftast nytta eller helt enkelt glädje af? Hvarföre?

Contrapunct: hvad fattade du intet i geometrien als?

Min ursäkt, jag höll på med eget skrifvande, om Wall Street och om Gaudium et Spes, vid en dator der tiden begränsades hårdt (se commentardelen)/HGL

mardi 18 octobre 2011

18 october, d-dag, detta år en tisdag, arithmetik

Tid till nästa d-dag, 25 october.

Thema: är noll ett tal? Om så, hvarföre? Om icke så, hvarföre intet?

Contrapunkt: ngn del af mathematiken som definitivt intet är tal på något sätt?

lundi 10 octobre 2011

Utmaning 1, c-dag 10 okt 2011, rhetorik

Tid till 17 october 2011.

Thema: hvilken författare anser scribenten presenterar sina argumenter bäst af scribentens elsklingsförfattare i argumenterande stil? Hvarföre detta? Exempler anses trefliga.

Contrapunct: hvilken författare i argumenterande stil anser scribenten vara tråkigast och hvadan detta?/HGL

Ordningen här (för den som vill)

Jag ger en vecka, d v s jag skrifver ett thema i en af konsterna, den som dagen anger:

a-grammatik b-dialektik/logik c-rhetorik
d-arithmetik e-geometrie f-musik g-astronomie


Om jag ger themat t ex idag, är det en c-dag och themat angår rhetorik. Nästa c-dag vill jag ha svar, dagen derpå är då en d-dag och themat angående arithmetik. O s v.

Jag hoppas dermed gifva anledning till essai-samlingar i hvart meddelande, deremot icke skrifva sjelf här (jag skrifver på andra bloggar).

I så fall vore det slöserie att bara ha dem på internet, enhvar som deltar anses dermed också ha gifvit tillstånd till enhvar bloggläsare som vill - inclusive skribenterna sjelfva - att ompublicera i form af böcker, oafsedt de tryckas af amateurer eller förlag. Jag anser att skribenterna då borde kunna få frivilliga royalties. De som af boksälgande läsare bli sålda på papper borde då bilda en förening uppe i Sverige eller Finland, och pengar skänkas till dess conto och fördelas mellan skribenterna. Sjelf har jag, helt individuelt, gjort ett liknande erbjudande och pengar skulle af mina tryckare och sälgare skänkas till mitt conto, dock är detta er blogg, intet min och derföre vore mitt conto olämpligt här.

Att gå från blogg till bok är intet svårt ens för en amateur. Copieringsapparater är dagens samhälle väl försedt med.
1) Copiera ett antal bloggmeddelanden från sina url på internet till ett word-document eller en anteckningsbok på datorn.
2) Skrif ut documentet som dessa copior bilda, har word ej används, numrera sidorna manuelt.
3) Arrangera sidorna i groupper om 8.
4) Arrangera hvarje groupe i sidpar, hvilka liksom uppslagen ha jemna sidor till venster och ojemna till höger, ett af sidparen, det med de mellersta sidorna blir också ett uppslag som sådant:

8-116-924-1732-25...
2-710-1518-2326-31...
6-314-1122-1930-27...
4-512-1320-2128-29...
forts. nästa
spalt
forts. nästa
spalt
forts. nästa
spalt
forts. nästa
spalt
 

5) Gör deraf double-sidiga copior, med 2 i rygg med 1, 7 i rygg med 8 o s v. i samma antal exemplar som önskas exemplar af boken.
6) Vik ihop två blad till en fascikel i hvarje exemplar.
7) Bind ihop fasciklarne, hemma eller hos bokbindare.

OBS: undvik denna teknik om bloggen i fråga hvarken är din egen eller uttryckligen uppmanar till detta. Än en gång, hvarje svar till denna blogg anses som uppmaning till sådan verksamhet med inlemnade bloggmeddelanden!

Nå, nu blir det strax första utmaningen. Notera att alla och enhvar som länka till uppsatssvar dermed anses ha gått med på att dessa uppsatser, inclusive comentarer på dem, hanteras som publicerade och att internetpubliceringen anses primär, bokpubliceringen secundär, härledd. Att stafva som i Dahlins ordbok är inget kraf./HGL

Detta är intet vecka 6, utan vecka vij

Syftet är nästan detsamma. Men sexualitet är intet hvad bloggutmaningar här handlar om.

Här gäller det themata från de sju fria konsterna.

Afser - i möjligaste mån - att afverka veckor enligt söndagsbokstäfver, d v s hvarje groupe om sju har samma veckodagar som ia till vije januarii.
a181522295121926/275121926
b291623306132027/286132027
c3101724317142128/297142128
d411182518152218152229
e512192629162329162330
f61320273101724/25310172431
g71421284111825/264111825 


= första qvartalet, 13 v. minus en dag
och, ja, under skottår är det sista f i februari som är tagen två ggr.

a 2916233071421284111825
b 3101724181522295121926
c 4111825291623306132027
d 51219263101724317142128
e 6132027411182518152229
f 7142128512192629162330
g1815222961320273101724 


= andra qvartalet, 13 v. precis.

Andra halfvan af året:

a 2916233061320273101724
b 31017243171421284111825
c 4111825181522295121926
d 5121926291623306132027
e 61320273101724317142128
f 7142128411182518152229
g18152229512192629162330

= tredje qvartalet, 13 v. + 1 dag
Och så slutklämmen:

a181522295121926310172431
b2916233061320274111825 
c31017243171421285121926 
d4111825181522296132027 
e5121926291623307142128 
f6132027310172418152229 
g7142128411182529162330 

=fjerde qvartalet, 13 v. + 1 dag

Efter 31 dec=a, kommer 1 jan=a. D v s i årsskiften kommer en förskjutning, liksom hvarje skottår efter första 24 febr=f kommer ett f till.

I skrifvande stund äro vi då 10e oktober, d v s en c-dag för 41a ggn detta år. 39 v=3*91=273+10=283. Måndag i år, tisdag nästa år. Söndag förra året. Då var söndag altså c, i år d, nästa år e./HGL